Ma 2018. április (Szent György hava) 26. csütörtök, emléknapja, , , napja van.


Konklúziók

A Nyilaskeresztes Párt történetének hatalmi időszakában a ránehezedő hatalmas problémák megoldása mellett nem törődhetett azzal, hogy az egy évtizeden át ellene felhozott vádakat cáfolja, vagy hogy célkitűzéseit a maguk tisztaságában ismertesse. Ezzel szemben a rosszindulatú megfigyelők a Párt rovására írnak minden olyan visszataszító jelenséget, amely egy elvesztett háború legutolsó fázisában az államhatalom felbomlásának mindenkori következménye. Emiatt a felelősség azonban nem hárítható át sem a Nyilaskeresztes Pártra, sem a Szálasi vezetése alatt működő rezsim egyetemére.

A tízéves ellenzéki harc elnyomatásának és a hat hónapos szerencsétlen és háládatlan időszakban történő önfeláldozó uralkodásnak minden terhét hordozza a Hungarista Mozgalom maradványa ma a Nyugat megítélésében. A Nyilaskeresztes Párt ma már minden erényével és hibájával a múlté. Politikai felelősségét - megfelelő távlat után - a történelem hivatott megállapítani, nem a napi politika mai érdekei. A történelem tárgyilagos ítélete előtt is kétségtelenül megállapítható azonban, hogy a Párt semmi esetre sem volt a német nemzetiszocializmus szülötte, támogatója vagy éppen kiszolgálója: a hatalmat alkotmányos keretek között vette át és gyakorolta. Hatalmi időszakában Nemzete és a Nyugat szolgálatában vélte kötelességét teljesíteni és Magyarország ezeréves hagyományaihoz híven Nyugat védőbástyája volt.

Ha a Nyilaskeresztes Párt, mint annak idején időszerű politikai alakulás, ma már a múlté is, a hungarista célkitűzések helyességéről - mint a történelmi hivatását betölteni akaró önálló Magyar Birodalom hitvallásáról - a magyar népnek a világ minden tájára szétszórt rétegei ma is meg vannak győződve. A magyar nemzet jövő életében ezek a népi tömegek az intézményesített humanizmus, vagyis a szocializmus alatt keresztény szellemben fogant igazságos politikai, gazdasági és társadalmi rend kialakítását értjük, amely homlokegyenest ellenkezik a marxizmussal. A társadalom igazságos és ésszerű elrendezését kívánjuk, s ezirányú törekvéseinkben a hangsúly nem valami világnézet dogmatikus vallásán, hanem az igazságon és ésszerűségen van.

Nacionalizmusunk nem sovinizmus - nem a más nemzetek érdekeit sértő nemzeti elfogultság - hanem köteles hazaszeretet és a saját népünkkel szemben érzett felelősség. Hungarizmusunk és konnacionalista felfogásunk alapvető tételeként hirdetjük, hogy a nacionalizmust alá kell rendelni az emberiség egyetemes nagy érdekeinek, összhangba kell hozni egy-egy integrálódott nagy terület belső életével és olyan európai- és világrendet kell kialakítani, amelyen belül az egyes nemzetek nemzeti érzése megkülönböztető szín, olyan erő, amelynek tudata a közös munkában való részvételre ad fokozottabb kedvet és ösztönzést. Felfogásunk szerint tehát a nacionalizmus nem lehet cél, hanem jelleg, amely politikai vetületében lehetővé teszi, hogy internacionalista sivárság helyett konnacionalista együttműködés biztosítsa az emberiség munkáját.

Mozgalmunk ma is tántoríthatatlan híve a nyugati orientációnak, engesztelhetetlen ellensége a kommunista-bolsevista hatalmi akarásoknak és eszmei tanításoknak. Harcra kész és hithű, ma is szervezett tábor, amely szétszórt hívei által az egész Európát lefedi.

A Hungarista Mozgalom hívei komoly erőt jelentenek addig is, amíg hazájukba visszatérhetnek, a Haza felszabadítását célzó egyetemes magyar összefogás ügyét akarják szolgálni és e célból minden becsületes kezdeményezésnek készséggel és önzetlenül állnak rendelkezésére.

Az Emlékirat célja, hogy a Hungarista Mozgalom szerepe tisztán álljon az elfogulatlan szemlélők előtt és a Mozgalom szándékait, célkitűzéseit illetően ugyancsak tiszta helyzet teremtessék.

Henney Árpád s.k.
A Hungarista Mozgalom vezetője

Megjegyzés: Ezt az "Emlékiratot" a nyugati hatalmak külügyminisztériumai 1948-ban a saját nyelvükre lefordítva, hivatalosan megkapták.