Ma 2018. április (Szent György hava) 26. csütörtök, emléknapja, , , napja van.


Előszó

A mai magyar politikai pártok valamennyien magukon hordják a magyarság háború utáni megaláztatásának, a Csonkaországnak önkéntes bélyegét. Programjuk legfeljebb a revízió áhítozásáig jut el. Nem foglalja azonban szervesen magában azt, hogy mit kíván tenni a tőlünk elszakított területekkel és azok népességével. Röviden: valamennyi program olyan siváran mai, amilyen sivár helyzetünk; mindegyik párt csupán aktuális lelkesedés és nem a jövendő útja. A gyakorlati politika a pillanatnyi érvényesüléssel vált egyenlővé és nem az örök magyar hivatás tennivalóinak eltökélése, férfias fogadalma.

Politikai mozgalom még nem kapott annyi támadást, mint a magyar nemzetiszocializmus Hungarizmusa. Ez nem elkeserítő, hisz arra mutat, hogy a Hungarizmus nemzetiszocializmusa más, mint valamennyi többi párt nacionalizmusa. Nem lehetünk tekintettel a lejárt pártok politikai irigységére és nem változtathatja meg őszinte vallomásunkat az a tény, hogy ez a nacionalista szocializmusunk és szocialista nacionalizmusunk újabb támadásokat fog maga után vonni. Nem törődünk ezzel! Tudjuk, hogy Hungarizmusunk az egyedül helyes, mert nem a megcsonkított magyarsághoz szabtuk, hanem a magyarság történelmi és sérthetetlen hivatását, a méltó jövendő határvonalait építjük. És mert ilyen, kötelességünk a rendületlen helytállás. A mai rémült érdekek és irigy politikai szólamok valamint a barátságos ide-oda térítgető jótanácsok el fognak tűnni a Nemzet újjászületésekor a Kárpát-Duna népcsaládok népi közösségében.

Hungáriáért a Nemzet, a nemzetért a szocializmus, a szocializmusért mindannyian! A Nemzet egysége a szocializmus munkaszerkezete! A liberalizmus az erősek szabadsága, a Hungarizmus mindenki szabadsága!

Munka, erő, béke, birodalom: Hungária! Célunk Hungária, utunk a magyar nemzetiszocializmus! Tettünk a becsület, eszközünk a rend! Akarat egy: a Nemzet, hatalom egy: a mozgalom, uralkodó egy: a Nemzet!

Hivatásunk a rend, harcunk a mozgalom, győzelmünk a Hungarizmus! Nem az a hatalmas, aki üldöz, hanem az, akit üldöznek!

Ezek a szavak világosságot jelentenek. A mi nacionalizmusunk nem az a politikai nacionalizmus, amelyet eddig már annyiszor elkoptattak, a mi nacionalizmusunk a Nemzet mai és holnapi hivatását jelenti. Szocializmusunk nem a marxizmus osztályharca, hanem a Nemzet kebelében lévő társadalmi rétegek munkabékéje. És mert ma mindenki hisz mozgalmunk történelmi hivatásában, és mert mindenki sóvárogva kívánja, hogy a különféle társadalmi rétegek között jöjjön létre a nemzeti megbékélés, azért új és leküzdhetetlen mozgalmunk. Ez a mindenki hite lángol és világít harcosainkban: az új magyar parasztban, az új magyar munkásban, az új magyar nőben, az új magyar ifjúságban és az új magyar értelmiségben, az új magyar katonában és összes testvérnemzeteinkben.

Vörösmarty Mihály adja harcosaink riadóját és felelősségét:

"Szép vagy, ó Hon; bérc, völgy változnak gazdag öledben
Téridet országos négy folyam árja szegi,
Ám természettől mindez lelketlen ajándék:
Naggyá csak fiaid szent akarata tehet!"

Mert "Nem a falvak és városok teszik a nemzetet, hanem a férfiak!" Testvérek, Mozgalmunk győzelméhez három kell:

HIT! HAZASZERETET! FEGYELEM!


HUNGARIZMUS = PAX HUNGARICA

A magyar nemzetiszocializmus lelke, tartalma, szerkezete és valósága: a Hungarizmus. A Hungarizmus a nemzetiszocialista világnézet és korszellem magyar gyakorlata. A Hungarizmus ideológiai rendszer.

Nem Hitlerizmus, nem Fasizmus, nem antiszemitizmus, hanem Hungarizmus.

A Hungarizmus: szabadság szabadosság nélkül; igazság farizeuskodás nélkül; segítség és megsegítés; kölcsönös megbecsülésen alapuló tekintély és totalitás; törvény és rend.

A Hungarizmus istenhívő és krisztushívő; nem tűri az istentagadást, krisztusgúnyolást, vallástagadást. Egy az erkölcse és gyakorlata. Egyesek szabadsága: a liberalizmus, erőszakrendszer Mindenki szabadsága: a Hungarizmus, a Rend rendszere!

A liberalizmus rendszerének alapja: pénz, csók, maszlag. A Hungarizmus rendszerének alapja: népjólét, erkölcs, igazság.

A Hungarizmus a Kárpát-Duna honképes és talajgyökeres népcsaládjainak Hont és Hazát ad, szentesít, biztosít, véd; valamint ezeknek erkölcsi, szellemi, anyagi, politikai, társadalmi és gazdasági egységét jelenti, a Magyar Szent Korona Országainak valóságában.

A Hungarizmus védője a világ minden táján elszórt, kenyérgondok miatt kivándorlásra kényszerített népcsalád tagjainak. Joga és kötelessége visszatelepítésük a Nagy Hazába.

Trianon nincs!

Népszavazás a Magyar Birodalom népi közösségének egyesítésére és egységére! A döntést csak a testvérnemzetek szabad akarat-megnyilvánulása szentesítheti.

A népszavazás szentesíti, biztosítja és védi a Kárpát-Duna területén élő népcsaládok erkölcsi, szellemi és anyagi jólétét a Magyar nemzet fennhatósága alatt: Pax Hungarica!

A Pax Hungarica: erkölcsi, szellemi, anyagi rend a nacionalista szocializmusban és a szocialista nacionalizmusban.

Testvérnemzeteinknek hűségrendszerünkben kulturális autonómia: nyelv, iskola, népművelés; önkormányzati közigazgatás és bíráskodás; az önkormányzatokon belül érdekképviseleti gazdasági önkormányzat.

A Hungarizmus erkölcsi, szellemi, anyagi, politikai, társadalmi, gazdasági tekintélyrendszer az egyén felelősségével.

A Hungarizmus szocialista nemzetet, nacionalista szocializmust jelent. Szocializmusa a szociálnacionálé, nacionalizmusa a vérségi sors és társközösség valósága a Nagy Haza határain belül. A Haza tudatos nacionalista és szocialista szolgálatából fakad az egyénjóléte, a munka kenyere.

Az államhatalom a Haza valóságának és tartalmának, a népközösségnek erkölcsi, szellemi és anyagi szolgálata. Az állam eszköz a Haza és a Nemzet szolgálatában.

A zsidó: felekezetekhez nem kötött és nem kényszerített fajta. Az izraelita: fajtához nem kötött és nem kényszerített felekezet. Az izraelita zsidó: faji vallású fajta.

Konstruktív és destruktív elemet ismerünk. Konstruktív a honképes, talajgyökeres ember. A zsidó csak fajta, nem lehet Nemzet, nem honképes, nem talajgyökeres, destruktív.

A Hungarizmus államépítésének célja: az iparral rendelkező, magas fokon álló magyar nemzetiszocialista parasztállam megépítése. A parasztállam alapja a faluközösség erkölcsi, szellemi, anyagi rendje.

Sarcot többé nem fizetünk!

A Hungarizmus anyagi rendje a nemzetgazdálkodásból és a munkarendből áll. Ideológiai alapja: a szociálnacionálé. A szociálnacionálé anyagi életünk erkölcsi és szellemi felépítésében megvédi a népközösséget belső és külső imperialisztikus törekvésektől.

A nemzetgazdálkodás a magángazdálkodáson nyugszik. A magángazdálkodás alapja a szocialista szabadgazdálkodás. Szocialista, mert kötelezettséget jelent a népközösséggel szemben; szabadgazdálkodás, mert minden teljes jogú magyar állampolgár a nemzetgazdálkodásban tehetségének megfelelően részt vehet.

A munkarend: munkakötelesség, a munkás és munkaadó közötti viszony, a munkavégrehajtás, munkabíráskodás, munkaegészségügy és munkaetika törvényes rendezése a munkaalkotmány alapján.

A Hungarizmusban értelmiségünk a vezető és irányító, a munkás nemzetépítő, a paraszt nemzettartó, a katona nemzetvédő, a nő, gyermek, ifjú a nemzetélet halhatatlanságának záloga. A hadsereg a fegyveres Nemzet végrehajtó eszköze és védi a népközösséget fegyveres imperialisztikus támadások ellen.

A Hungarizmus a háborút kerüli, de nem riad vissza attól, hogy erkölcsi, szellemi és anyagi értékeit és érdekeit minden eszközzel, minden erejével, minden elszántságával fegyveresen megvédje.

Külpolitikája a nemzetközösség, a konnacionalizmus elvén és gyakorlatán épül. Együtt harcol azokkal a nemzetiszocialista rendszerekben élő államokkal, amelyek erkölcsi, szellemi, anyagi és politikai, társadalmi, gazdasági életét kiegészítik és a magyar népközösség haza és honterületével együtt egyetlen szerves érdekterületet képeznek. A Hungarizmus véd és támad! Védi a népközösséget és a nemzetiszocializmust támadja a népközösség és nemzetiszocializmus ellenségeit. Védelmében erőteljes, támadásában kíméletlen. Kegyelmet nem kér és nem ad.

A Hungarizmus: hit, engedelmesség, harc!

A Hungarizmus: Pax Hungarica! Magyar Béke a Kárpátok ölelte Duna-medence hinni, engedelmeskedni és harcolni képes népcsaládjainak!

Kitartás!